۱۴۰۳ جمعه ۲۵ خرداد
فرایندهای امور مالی دانشگاه اصفهان


با عنایت به آنکه یکی از اهداف اصلی مدیریت ارشد دانشگاه باز تعریف و معماری فرایندهای مالی دانشگاه می باشد. از آبان ماه سال 1396و پیرو ابلاغ معاون محترم اداری و مالی دانشگاه کمیته تخصصی  مستندسازی فرایندهای مالی تشکیل گردید.

اهم اهداف تخصصی  مستند سازی فرایندهای مالی به شرح ذیل تعریف شده است:

1- شناسایی و مستندسازی فرایندهای مالی موجود

2- تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود

3- ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود وضع موجود

4- طراحی فاز مطلوب

5- استقرارنظام  جامع مالی در دانشگاه

Powered by DorsaPortal